? AMS-PLUS - REGULAMIN

Regulamin

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez Adama Szulczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AMS-PLUS, z siedzibą przy ul. Krasińskiego 1 lok.1, 60-830 Poznań, NIP 7811698297, REGON 300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.ams-plus.pl , sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Strona produktowa – strona w Sklepie internetowym Poręcze Łazienkowe, na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dostarczy je Klientowi poprzez wybraną formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu towaru) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
PDF – (ang. Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems w celu utrwalania plików tekstowych i innych dokumentów.
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Sklep internetowy AMS-PLUS, działający pod adresem http://www.ams-plus.pl prowadzony jest przez Adama Szulczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AMS-PLUS, z siedzibą przy ul. Krasińskiego 1 lok.2, 60-830 Poznań, NIP 7811698297, REGON 300699947. Ze Sklepem Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ams-plus, telefonicznie: (61) 639 57 58, a także pisemnie na adres: AMS-PLUS, ul. Krasińskiego 1 lok.2, 60-830 Poznań.

I
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu AMS-PLUS, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową http://www.ams-plus.pl. Korzystanie z tej usługi możliwe jest poprzez złożenie zamówienia w Sklepie telefonicznie: (61) 639 57 58, elektronicznie: E-mail: biuro@ams-plus.pl, prawidłowo wypełniając formularz znajdujący się na Stronie internetowej http://www.ams-plus.pl/kontakt.html poprzez podanie adresu dostawy, danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT (imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, NIP) wybrany sposób płatności (pobranie, przedpłata), dokładne określenie zamawianego towaru.
3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy składającym zamówienie jako kupującym a Sklepem jako sprzedawcą.
5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

II
Warunki techniczne składania zamówień

1. Warunkiem technicznym korzystania z usług Sklepu jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
c) minimalne wymagania sprzętowe dla komputera Klienta:
- procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;
- 512 MB pamięci operacyjnej RAM;
- około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
- karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli;
- dostęp do internetu;
d) włączona obsługa Cookies i Java Script.
3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Klienta.

III
Zamówienia

1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Proces zamawiania towaru rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Na Stronie produktowej Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji zamówienia, dostępności towaru, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy towaru. W celu dostarczenia towaru Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych. W trakcie wymiany korespondencji pomiędzy Klientem a Sklepem Klient zobowiązany jest do potwierdzenia w formie elektronicznej na adres email biuro@ams-plus.pl lub pisemnie na adres Sklepu o otrzymaniu i zapoznaniu się z Regulaminem oraz informacjami wysyłanymi przez Sklep w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Klient może złożyć również inne oświadczenia Sklepowi, w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzania, przekazywanie, udostępnianie danych osobowych dla wskazanych przez Klienta celów.
4. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru: zamawianych towarów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy.
6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Dziale VI Regulaminu.
7. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni) od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
8. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

IV
Cena produktów oraz formy płatności

1. Cena podana przy każdym towarze lub w Cenniku (http://www.ams-plus.pl/cennik.html) jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.
2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w Zakładce Zamówienia/Dostawa.
3. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach: a) przy odbiorze. Realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia; b) przelewu bankowego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep lub przekazem pocztowym. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
6. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
7. Wydanie towaru nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W takim wypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji.

V
Reklamacje

1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad, co oznacza, że towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Klienta opisowi lub ma cechy okazanej próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, jak i została wydana w stanie zupełnym. Wadą jest także nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep.
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
3. W stosunku do Klienta, który jest Konsumentem, uprawnienie do złożenia reklamacji w ramach rękojmi przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia w przypadku konsumenta i niezwłocznie w przypadku przedsiębiorcy. W takim przypadku Konsument powinien poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach celem dokonania wstępnej weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na biuro@ams-plus.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Klienta składającego reklamację.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.

VI
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego pod Regulaminem. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.
2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli:
a) zawarto umowę o świadczenie usług i została ona w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo odstąpienia od umowy po jej wykonaniu;
b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: AMS-PLUS, ul. Krasińskiego 1 lok.2, 60-830 Poznań . Wzór oświadczenia zostanie dołączony do faktury/paragonu.
5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu dni), z zastrzeżeniem zasad opisanych w części VIII regulaminu „Zwrot należności”.
6. Koszt zwrotu towaru obciążają Konsumenta, jeżeli ten wykonuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot odbywa się z powodu niezgodności dostarczonych produktów w stosunku do Zamówienia lub w przypadku produktu uszkodzonego.

VII
Zwrot należności

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Sklep może jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu przedstawienia przez Klienta potwierdzenia wysłania zwrotnego towaru.
2. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
3. Zwrot płatności dokonanych przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (Nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. W przypadku wątpliwości co do danych, Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VIII
Ochrona danych osobowych

1. Przed lub po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient wyrazi zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie AMS-PLUS oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

IX
Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.ams-plus.pl Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. .
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Sklep z Konsumentów umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.ams-plus.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy*)data: ______________ roku


________________________
________________________
________________________
________________________
[imię i nazwisko, adres konsumenta]


Adam Szulczewski AMS-PLUS
ul. Krasińskiego 1 lok.2,
60-830 Poznań
adres email: biuro@ams-plus.pl


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży ________________ (opis towaru), zawartej na odległość w dniu: ____________________.
________________________
podpis konsumenta*[formularz można wykorzystać tylko jeżeli przesyłany jest w wersji papierowej]